Sustainable Packaging Trend

avatar

Administrator


61


<p>เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ (ผอ.อบ.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand: EXIM Bank) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา SMEs Export Studio: Innovate for</p>

<p>a Greener Future ที่จัดโดย EXIM BANK และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น</p>

<p>ในการนี้ ผอ.อบ. ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ &ldquo;Sustainable Packaging Trend&rdquo; โดยเนื้อหาการบรรยายแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ (2) การค้าและแนวโน้มการเติบโตของบรรจุภัณฑ์ (3) การปรับตัวสู่ Sustainable Packaging ของโลก และ (4) แนวทาง การส่งเสริมผู้ประกอบการปรับตัวสู่ Sustainable Packaging ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของโลก และสร้างการตระหนักรู้</p>

<p>ถึงความสำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน</p>

<p>ในตลาดโลกได้ โดยในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนประมาณ 80 ราย</p>

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ (ผอ.อบ.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand: EXIM Bank) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา SMEs Export Studio: Innovate for

a Greener Future ที่จัดโดย EXIM BANK และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ ผอ.อบ. ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “Sustainable Packaging Trend” โดยเนื้อหาการบรรยายแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ (2) การค้าและแนวโน้มการเติบโตของบรรจุภัณฑ์ (3) การปรับตัวสู่ Sustainable Packaging ของโลก และ (4) แนวทาง การส่งเสริมผู้ประกอบการปรับตัวสู่ Sustainable Packaging ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของโลก และสร้างการตระหนักรู้

ถึงความสำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน

ในตลาดโลกได้ โดยในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนประมาณ 80 ราย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567